S'amplia el termini de presentació de la Beca d'investigació local fins al 19 d'abril

16 d'abril de 2021


Les sol·licituds s'han de presentar a l’OPIC o mitjançant l’OVAC a través del tràmit d’instància genèrica

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cubelles ha ampliat el termini de participació a la Beca d'investigació local 2021 fins al dilluns, 19 d'abril. Segons recullen les seves bases, l’objectiu és fomentar la investigació sobre Cubelles en tots els àmbits: evolució geogràfica i història, aspectes socioeconòmics, aspectes socials, ecologia local, desenvolupament tècnic, festes i tradicions...

 

BASES CONVOCATÒRIA

 

Primera: Objecte

La Beca d’Investigació Local s'atorga al millor projecte d'estudi inèdit en el camp de les ciències socials, humanes i el patrimoni històric i cultural en relació directa amb Cubelles i el seu entorn. La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 2.000,00 €, subjectes a impostos. El pagament es farà en dos lliuraments de 1.000,00 € cadascun: el primer, en el moment en que el tribunal hagi analitzat i avaluat el projecte un cop el autor/a aporti el 50% del treball realitzat i dins de la primera anualitat i el segon, una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat durant la següent anualitat. 

 

Segona: Aprovació bases i convocatòria
Correspon a la Regidoria de Cultura l’aprovació d’aquestes bases reguladores i la corresponent convocatòria. Aquestes bases tindran vigència fins a la seva modificació o fins a la seva derogació expressa per unes noves bases. L’Òrgan competent per a la instrucció de l’expedient i del procediment de resolució del procediment de concessió de la beca és la Regidoria de Cultura. Les convocatòries es realitzaran bianualment de conformitat amb les presents bases. La convocatòria, un cop s’aprovi, es comunicarà a la SNPS, que al seu torn traslladarà un extracte al diari oficial corresponent per a la seva publicació.

 

Tercera: Dotació
La beca, que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 2.000,00 €, subjectes a impostos. El pagament es farà en dos lliuraments de 1.000,00 € cadascun: el primer, en el moment en que el tribunal hagi analitzat i avaluat el projecte un cop el autor/a aporti el 50% del treball realitzat i dins de la primera anualitat i el segon, una vegada finalitzat el treball i desprès que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat durant la següent anualitat.


Quarta: Candidats
Podran optar a aquesta beca d’investigació local investigadors i investigadores que, de manera individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca d’acord amb aquestes bases. 

 

Cinquena: Documentació

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina d’Informació i d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cubelles (OPIC), situada al C/ Joan Roig i Piera, 3-5 o mitjançant l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), a través del tràmit d’instància genèrica, acompanyats de la documentació següent:
- Currículum de la persona que concursa o de cadascun dels membres del grup concursant
- Projecte d'estudi, en un mínim de cinc i un màxim de deu pàgines en format Arial 11, que haurà de contenir:
- Tema d’estudi
- Objectius del projecte i principals hipòtesis a desenvolupar
- Esquema desenvolupat del treball
- Fons documentals que es consultaran
- Fonts bibliogràfiques i hemeroteques i altres fonts que s'empraran
- Metodologia que se seguirà
- Pla de treball, degudament temporalitzat - en el cas dels projectes col·lectius, cal indicar la persona responsable del grup.

 

La documentació s'haurà de presentar en suport paper i digital (format pdf). En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà per escrit que s’esmeni o que es completi en un termini no superior als deu dies hàbils. En cas contrari serà desestimada la sol·licitud. La nova documentació que s’aporti també s’haurà de presentar a l’Oficina d’Informació i d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cubelles o bé a través de la OVAC.

 

Sisena: Terminis

Les sol·licituds, juntament amb la documentació referida a les presents bases, podran presentar-se a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins la data que s’estableixi en la dita convocatòria de l’any corresponent.

 

Setena: Jurat

El jurat estarà format per diverses persones qualificades i el/la Regidor/a de Cultura. El jurat analitzarà i avaluarà tots els projectes i seleccionarà segons els aspectes següents:

a) L’originalitat del tema
b) Que permeti conèixer noves fonts documentals o modificar la interpretació
tradicional
c) La coherència i la viabilitat del projecte
d) L’acreditació de coneixements científics suficients per desenvolupar-lo (formació
històrica, redactat, adequació lingüística, etc.)

 

El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li l’ampliació o modificació del projecte per fer-lo més operatiu. També, si s’escau, podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast del projecte. El jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca d’investigació local i és competent per a resoldre qualsevol eventualitat no regulada en aquestes bases.

 

Vuitena: Veredicte

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic en un acte coincidint amb la Setmana Cultural de Cubelles. A partir d’aquest dia, i durant un mes, la resta de projectes que s’hagin tramès en format paper es podran recollir a la Regidoria de Cultura, on restaran dipositats els que no siguin reclamats. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la seva destrucció total. El veredicte es comunicarà a tots els candidats i candidates. La persona beneficiària de la beca haurà de manifestar per escrit que l’accepta.

 

Novena: Seguiment

Abans de la finalització de l’any, després de l’adjudicació de la beca, el beneficiari/a presentarà a la Regidoria de Cultura una memòria que reflecteixi l’estat de la investigació, amb l’objectiu de valorar el seu desenvolupament. El jurat tindrà la capacitat per fer les consideracions necessàries en cas de qualsevol incidència mentre s’efectuïn els treballs de recerca i, fins i tot, suspendre’n la investigació si es considera oportú.

 

Desena: Extinció

El dret de la beca s'extingirà si no s'executa el treball en els terminis convinguts o els informes de la seva realització no són prou satisfactoris. L'extinció anticipada de la beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, en cas d'incompliment de les obligacions assumides per part de les persones o equips becats pot comportar el requeriment de devolució del pagament que s'hagin efectuat.

 

Onzena: Lliurament del treball

La realització del projecte escollit tindrà una duració de 18 mesos a partir de la data de concessió de la beca. Si el jurat ho creies oportú, vistes les directrius del treball i de la feina feta, podrà prorrogar la data de lliurament del treball enllestit. El/la becari/ària haurà de lliurar el treball en paper i suport informàtic.

 

Dotzena: Propietat del treball

Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l’Ajuntament de Cubelles, el qual, fent menció al nom de l’autor/a, tindrà el dret de publicar el treball en els formats que estimi més oportuns. L’autor/a es comprometrà a adequar els originals del treball –si convingués- i supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. L’Ajuntament de Cubelles es reserva el dret de publicar el treball complet i/o el resum en forma d’opuscle. No obstant això, un cop transcorreguts dos anys a partir de la presentació del treball, si aquest no hagués estat publicat, o no se n’hagués començat el procés de publicació, l’autor/a podrà disposar-ne lliurament i publicar-lo pel seu compte o amb ajuts de qualsevol mena. Només caldrà que ho comuniqui, prèviament, a la Regidoria de Cultura i que hi faci constar que el treball obtingué la “Beca d’Investigació Local 20XX”.


L’autor/a cedeix a l’Ajuntament de Cubelles, amb caràcter no exclusiu, els drets de reproducció digital i comunicació pública en la modalitat de posada a disposició de la
obra publicada per la seva difusió no comercial.

 

Tretzena: Incompatibilitat i acceptació de les bases

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i implica la plena conformitat i acceptació d’aquestes bases, així com les decisions presents del jurat i la seva interpretació de les bases.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
  • Carrer Colom, 7
  • 08880 Cubelles