Oberta la preinscripció a la llar d'infants La Draga

13 de maig de 2020


Del 13 al 22 de maig es podrà fer el tràmit telemàticament o de manera presencial amb cita prèvia

Segons ha informat l'Ajuntament, del 13 al 22 de maig restarà obert el període de preinscripció a la llar d'infants municipal La Draga per al primer cicle d'educació infantil (0-3 anys). A causa de la pandèmia de la COVID-19, enguany es permet també la tramitació telemàtica, tot i que es manté la presencial, havent de demanar cita prèvia.

Calendari

Presentació de sol·licituds per correu electrònic ebmladraga@gmail.com: del 13 al 22 de maig

 

Presentació de sol·licituds amb cita prèvia del 13 al 22 de maig de 2020

 

Es podrà demanar cita prèvia al centre preferiblement per correu electrònic ebmladraga@gmail.com o al telèfon 630 440 160.  Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 hores

 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020

 • Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020

 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020

 • Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020

Matrícula: Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020

 

En cas de no formalitzar la matrícula es perdrà la plaça.

 

 

Oferta de places Llar d’Infants La Draga

 • P0: 8 places
 • P1: 20 places
 • P2:31 places

Segons la preinscripció es podran fer aules mixtes

 

Modificació de l’oferta de places escolars:

Segons la normativa vigent, el nombre de grups es pot modificar vistes les preinscripcions i les necessitats d’escolarització. Aquestes modificacions es comuniquen i es fan públiques pels mateixos mitjans que l’oferta inicial. La relació d’alumnat admès es fa d’acord amb l’oferta i els grups definitivament assignats.

 

En cas de llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA GENERAL I DEL CRITERI O DELS CRITERIS DE PRIORITAT

 

Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció mitjançant correu electrònic. El model de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició en el següent enllaç. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Durant el període de presentació de sol·licituds, cal enviar la sol·licitud emplenada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça oficial de correu electrònic de la llar d'infants o escola bressol demanada en primera opció.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han d'enviar al centre per correu electrònic la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

 

 

Criteris Generals

 

-Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre en el moment de fer la preinscripció

Barem: 40 punts

 

-Proximitat del domicili habitual o proximitat del lloc de treball

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

 

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

 

Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció mitjançant correu electrònic i el centre ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

 

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el formulari emplenat i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

 

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre per correu electrònic ebmladraga@gmail.com o al telèfon 630 440 160.

 

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Els ajuntaments, en exercici de les seves competències en matèria d'admissió d'alumnes del primer cicle d'educació infantil dels centres sufragats amb fons públics, s'han de regir per aquests criteris i per la resta que estableixin i poden elaborar el seu propi barem per a cada un d'aquests.

 

Documentació identificativa

 

El formulari de sol·licitud que s'envia per correu electrònic ha d'anar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent (escanejada o fotografiada per les dues cares): 

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

 

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han d'enviar per correu electrònic la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri (escanejada o fotografiada per les dues cares).

 

 Criteris generals

 

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (una escola pública d'infantil i primària i l'institut adscrit quan l'escola només està adscrita a aquest institut).

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

 

Barem: 40 punts

 

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

 

- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

 

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentació:

 • El DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 • Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).
   

- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

 

Barem10 punts

Documentació: l'acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

 

- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

 

Barem10 punts

Documentació:

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Criteri complementari

 

- L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

 

Barem15 punts

Documentació: el títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 


 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles