L’Ajuntament obre les sol·licituds a les ajudes per al pagament de lloguers comercials

4 de maig de 2020


Les sol·licituds es podran presentar el 7 de maig, l'endemà de la publicació al BOP de l'acord pel qual es destinaran 80.000 euros dels pressupostos municipals per pal·liar els efectes econòmics locals de la crisi del COVID-19

L’Ajuntament de Cubelles informa de l'aprovació de lebases per sol·licitar les ajudes municipals per fer front al pagament del lloguer dels locals comercials. En total, el Consistori destina 80.000 euros dels pressupostos municipals a aquesta línia de subvencions, que busquen minimitzar els efectes econòmics del decret d’estat d’alarma pel COVID-19 en el teixit empresarial i comercial de Cubelles. La publicació de les bases reguladores al BOP està prevista per al proper 6 de maig, amb la qual cosa a partir del 7 al 27 de maig es podran presentar les sol·licituds a través del portal de tràmits telemàtics (més informació).

 

D'acord amb les bases específiques reguladores de la subvenció per al pagament del lloguer a les empreses i comerç local arran de la crisi del coronavirus (COVID-19), els ajuts es concedirant per al lloguer del mes d'abril, i successius, fins a esgotar la partida de 80.000€ establerta o les que es puguin anar incorporant, d'acord amb la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament de Cubelles. Si la suma de totes les peticions de subvencions supera la partida habilitada, es farà un repartiment proporcional de les ajudes als sol·licitants.

 

L'ajut és compatible amb d'altres similars impulsats per altres organismes, si bé la suma de tots els ajuts pel mateix concepte no poden, en cap cas, superar ni l'import total del lloguer ni de l'import màxim de 800€/mes, per a les activitats econòmiques considerades no essencials, ni els 400€/mes per a la resta d'activitats que acreditin una reducció de la facturació d'almenys el 75% respecte als tres mesos anteriors a l'estat d'alarma.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies i començarà l'endemà de la publicació de l'acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), que està prevista per al 6 de maig.

 

Els beneficiaris poden ser qualsevol empresa o comerç del terme municipal de Cubelles legalment constituït i que hagi interromput totalment la seva activitat a causa de la crisi del coronavirus o acreditar que ha vist reduïda la seva facturació almenys en un 75% en alguns dels mesos encabits dins de l'estat d'alarma. Aquestes ajudes seran per satisfer la quota de l’immoble on es duu a terme l’activitat, quedant-ne exempt l’IVA corresponent.

 

Tipus d’ajuts:

 • Comerç, autònoms i petites empreses, amb o sense treballadors al seu càrrec, que hagin hagut de tancar les seves activitats econòmiques com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, podran optar a la subvenció de fins el 100% del cost de l’arrendament del lloguer amb un màxim de 800 euros (IVA exclòs de subvenció).
 • Comerç, autònoms i petites empreses que acreditin una reducció de la seva facturació d'almenys del 75% en algun dels mesos encabits dins de l'estat d'alarma, en comparació a la mitjana trimestral natural anterior a la declaració, podran optar a la subvenció de fins el 100% del cost de l’arrendament del lloguer, amb un màxim de 400 euros (IVA exclòs de subvenció). 

Documentació que cal aportar:
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

 • Còpia DNI, NIE, Passaport, NIF o CIF del/de la sol·licitant.
 • Còpia contracte lloguer i darrers 3 rebuts abonats (gener, febrer i març 2020)
 • Declaració responsable de trobar-se en un dels supòsits dels ajuts.
 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social, o Certificats d’Hisenda i Seguretat Social (en cas de no haver autoritzat a l’Ajuntament a la seva consulta).
 • Còpia del registre de factures emeses i rebudes o còpia del llibre diari d’ingressos i despeses o altra documentació que acrediti la reducció de la facturació (per ajuts de disminució de facturació).
 • Certificat acreditatiu de titularitat del núm. de compte on s’ingressarà l’import, emès per l’entitat bancària, o model de sol·licitud de transferència bancària (segons model establert per l’ajuntament de Cubelles).

Documentació addicional per a persones del règim d'autònoms:

 • Còpia document acreditatiu de la persalitat jurídica, si s'escau (escriptura de constitució, estatuts, etc.)
 • Document que acrediti que l’activitat empresarial està donada d’alta en el moment de la justificació (persona jurídica).
 • Alta del RETA (Règim especial de treballadors autònoms) o DUE (Document Únic Electrònic).
 • Còpia de la Declaració Censal d’Inici d’Activitat o DUE (Document Únic Electrònic).

 

Així mateix, els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:

 • Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos per aquest concepte rebuts d’altres administracions arran de la crisis del coronavirus (Covid-19). En el supòsit d’existència d’un ajut pel mateix concepte, que el regulat a les presents bases, és limitarà i ajustarà l’ajut, de forma complementària i per a que en cap cas, l’import del ajuts rebuts superi l’import del lloguer sense IVA.
 • Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de l’acció per la qual es demana la subvenció. El comerç, autònom i/o empresa beneficiari/a de l’ajut haurà d’informar al públic del seu establiment d’haver rebut una subvenció per part de l’ajuntament de Cubelles. L’ajuntament proporcionarà als/les beneficiaris/es, si s’escau, model de publicitat corresponent pel qual es demana la subvenció.
 • Adherir-se a les campanyes de foment del comerç local i/o empresa i donar-se d’alta a l’aplicatiu de comerç que promogui l’Ajuntament de Cubelles, així com facilitar la informació econòmica que sigui requerida per part de l’administració.


 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles