El Ple aprova el pressupost 2011 i el compte general del 2010

22 d'octubre de 2011


Les ordenances fiscals pel 2012, la plantilla de personal i la resta de punts van rebre el suport majoritari del plenari

Just una setmana després de presentar públicament en audiència els pressupostos pel 2011 el Ple de l’Ajuntament de Cubelles hi ha donat la seva aprovació juntament amb altres punts que presentava l’odre del dia de la sessió extraordinària i urgent celebrada el 13 d’octubre.

El primer punt a tractar ha estat el compte general de 2010 que presenta una liquidació del pressupost en tancar l’exercici de 415.329,12€ i un romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la comptabilitat de 2.761.617,80€ i de 2.232.287,07€ tenint en compte el finançament afectat no vinculat a projectes i la devolució de la participació en els tributs de l’Estat de 2008. El punt s’ha aprovat amb els catorze vots favorables corresponents a l’equip de Govern (IVC-EUiA, UC-RCat i PP) i el PSC, i les tres abstencions de CiU i EC-FIC.

Tot seguit s’ha debatut la modificació de pressupost per l’exercici 2011 de baixes per canvi de finançament, suplement de crèdit, crèdits extraordinaris i baixes per anul·lació. El punt ha rebut el suport dels onze regidors del Govern i les sis abstencions corresponents al PSC, CiU i EC-FIC.

El següent punt a tractar ha estat el pressupost general de la Corporació per l’exercici de 2011 que es detalla a continuació:


RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST D'INGRESSOS


EXERCICI 2011
CAPITOL 1 IMPOSTOS DIRECTES


8.062.991,54
CAPITOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES


40.000,00
CAPITOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS


2.302.817,54
CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS


2.843.774,15
CAPITOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS


298.316,77
OPERACIONS CORRENTS


13.547.900,00
CAPITOL 6 ALIENACIÓ DE BÉNS


0,00
CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL


0,00
CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS


2.100,00
CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS


0,00
OPERACIONS DE CAPITAL


2.100,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS


13.550.000,00
RESUM PER CAPITOLS PRESSUPOST DE DESPESES


EXERCICI 2011
CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL


5.783.388,80
CAPITOL 2 DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS


4.105.682,76
CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES


214.230,94
CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS


2.673.151,24
OPERACIONS CORRENTS


12.776.453,74
CAPITOL 6 INVERSIONS REALS


0,00
CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL


79.821,52
CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS


2.100,00
CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS


691.624,74
OPERACIONS DE CAPITAL


773.546,26
TOTAL PRESSUPOST DESPESES


13.550.000,00


El pressupost general per l’exercici 2011 s’ha aprovat gràcies als onze vots de l’equip de Govern i les cinc abstencions corresponents al PSC, CiU i EC-FIC, ja que el regidor socialista Xavier Grau ha disculpat absentar-se de la sessió des de l’inici del debat d’aquest apartat de l’ordre del dia.

Un cop aprovat el pressupost 2011, s’ha procedit a la proposta de plantilla de personal per al mateix exercici, que s’ha aprovat amb els onze vots favorables del Govern i les cinc abstencions del PSC (2), CiU (2) i EC-FIC.


Finalment, s’ha proposat la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2012. El regidor d’Hisenda, Luis Alamán, ha explicat que aquesta revisió ha pretès racionalitzar les taxes sense haver d’augmentar la pressió fiscal sobre els contribuents. El punt ha rebut el suport dels partits de Govern (ICV-EUiA, UC-RCat i PP) i els vots en contra dels cinc regidors presents de l’oposició.


 • RÀDIO A LA CARTA
 • L'informatiu
 • DADES CORONAVIRUS A CUBELLES
 • DADES D'ATUR REGISTRAT CUBELLES 2010-2020
 • Butlletins correu
 • col·labora
 • RÀDIO CUBELLES APP
 • història eleccions 1970-2019
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles