L'Ajuntament aprova les bases d’ajuts econòmics per al pagament del lloguer de les famílies afectades per la COVID-19

4 de maig de 2020


Totes les persones empadronades que acreditin una reducció substancial dels seus ingressos arran de la pandèmia podran sol·licitar a partir del 7 de maig l'ajut i optar fins a un màxim de 800€ mensuals

L'Ajuntament de Cubelles informa de l'aprovació de les bases específiques reguladores d'ajuts econòmics per al pagament de lloguer d'habitatge habitual per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Cubelles ha impulsat una modificació del pressupost prorrogat del 2019 per mobilitzar 40.000€ d'ajuts amb l'objectiu que les famílies més afectades puguin fer front al pagament del lloguer, amb un màxim de 800€/mensuals fins a esgotar la partida. La publicació de les bases reguladores al BOP està prevista per al proper 6 de maig, amb la qual cosa a partir del 7 al 27 de maig es podran presentar les sol·licituds a través del portal de tràmits telemàtics (més informació).

 

La decisió, presa davant les dificultats de moltes famílies per satisfer necessitats vitals com el lloguer arran de la proliferació d’expedients de regulació de diferent signe, té per objecte, a banda de la necessària protecció als col·lectius més vulnerables, impedir, així mateix, que la vulnerabilitat dels llogaters sigui traslladada als propietaris, tenint en compte que, per a molts d'ells, els ingressos generats per la renta del lloguer són essencials.

 

Els requisits per acollir-se a l'ajut són:

 • Ser major de 18 anys i/o estar legalment emancipat/da o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.
 • Estar empadronat/a en el terme municipal de Cubelles, amb un mínim de tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui de residència habitual i situat al terme municipal de Cubelles.
 • No disposar de béns immobles –diferents a l'habitatge habitual— en qualitat de propietari, posseïdor o usufructuari (veure més detalls en l'apartat 2.3d) de les bases completes).
 • No tenir parentesc (primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat) ni estar associat o participar de la persona física o jurídica que tingui la condició d’arrendador de l’habitatge.
 • Que la persona que està obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar en situació d’atur com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19, afectada per un ERTO o un ERO per causes sobrevingudes, hagin reduït la seva jornada per motiu d’atencions de persones al seu càrrec o altres situacions de caràcter anàleg que puguin ser admeses com a equivalents sempre que es justifiqui que suposen una pèrdua substancial d’ingressos sobrevinguda a conseqüència de la emergència sanitària ocasionada por el del COVID-19.
 • Que la persona sol·licitant i/o la seva unitat familiar de convivència no tinguin una renda disponible (ingressos menys despeses lloguer) superior al que s'estableix a l'annex 1 (més informació en l'apartat 2.3h) de les bases.
 • No podran obtenir la condició de persones beneficiàries d’aquestes ajudes els que incorrin en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

La quantia màxima és de 800€ mensuals o el 100% del lloguer i la suma d'aquest ajut amb d'altres similars, en cap cas, podrà superar l'import total del cost del lloguer. Els criteris d'atorgament dels ajuts són:

 • Per valorar la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de sol∙licitud (veure més informació en l'apartat 4.2 de les bases completes).
 • La Renda disponible (RD) = ingressos nets (IN) - despeses del lloguer de l’habitatge (DLL: màxim 800 €). Aquesta RD màxima per tal de poder ser beneficiari de l'ajut varia en funció del nombre de membres de la unitat de convivència, d'acord amb la següent taula:
Membres Renda disponible mensual màxima (RD)
1 membre RD igual o inferior a 596,12€/mes.
2 membres RD igual o inferior a 739,86€/mes.
3 membres RD igual o inferior a 910,59€/mes.
4 membres RD igual o inferior a 1.081,33€/mes.
5 membres RD igual o inferior a 1.252,06€/mes.
6 membres o més RD igual o inferior a 1.422,80€/mes.

 

 

En funció dels requisits d'accés econòmic de cada tipus d'unitat familiar de convivència s'establirà la puntuació de la situació econòmica de la unitat familiar tenint en com el següent barem:

Barems lloguer 

 

La documentació necessària que cal aportar a la sol·licitud és:

 1. Sol∙licitud de l’ajut, segons model normalitzat, degudament complimentada.
 2. Còpia del DNI del sol∙licitant i dels majors de 16 anys de la unitat familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi.
 3. Si la sol∙licitud fos presentada en representació de la persona sol∙licitant, aquesta sol∙licitud haurà de ser signada pel representant legal, i s'haurà d'acompanyar de la següent documentació:
  1. Fotocòpia del DNI de la persona representant legal i documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol∙licitant.
 4. Documentació que acrediti la situació econòmica del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar de convivència dels tres mesos anteriors a la sol·licitud. S’ha d’informar dels següents ingressos:
  1. Ingressos del treball per compte aliena.
  2. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
  3. Prestacions i ajuts socials.
  4. Rendes de capital i de la propietat.
  5. Transferències rebudes i pagades a altres llars.
  6. Ingressos percebuts per infants.
  7. Resultats de declaracions d'impostos.
  8. Qualsevol altre ingrés
 5. Documentació per acreditar trobar-se en situació d’atur com a conseqüència de l’impacte econòmic i social del COVID–19 arrel del tancament de la seva empresa o de la reducció de plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
 6. Documentació per acreditar que s’ha vist afectat per un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació) o ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) motivat pel mateix Decret
 7. Document per acreditar que ha reduït la seva jornada per motiu d’atencions de persones al seu càrrec com a conseqüència de les circumstàncies del COVID–19, o acreditar altres situacions de caràcter anàleg que puguin ser admeses com a equivalents sempre que es justifiqui que suposen una pèrdua substancial d’ingressos sobrevinguda a conseqüència de la emergència sanitària ocasionada pel COVID-19
 8. En cas de cessament de l’activitat dels treballadors per compte pròpia, certificat expedit per l’òrgan competent sobre la base de la declaració de cessament de l’ activitat declarada pel sol·licitant
 9. En cas de situació legal d’atur, certificat expedit por la entitat gestora de les prestacions, en el que figuri la quantia mensual percebuda o prevista en concepte de prestacions o subsidis d’atur, si escau
 10. En cas de no poder presentar alguns justificants d’ingressos s’acceptarà la presentació dels moviments bancaris de tots els comptes corrents que disposi la unitat familiar dels tres últims mesos
 11. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet, si escau.
 12. Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills, si escau.
 13. Certificat de convivència històric del domicili pel que es sol·licita l’ajut relatiu a les persones empadronades a l’habitatge habitual amb referència al moment de presentació de la sol·licitud i als tres mesos anteriors. (No caldrà presentar dit document si s’autoritza a l’Ajuntament de Cubelles a fer les comprovacions oportunes)
 14. Còpia complerta del contracte de lloguer en vigor, amb inclusió expressa del mitjà i forma de pagament a la persona arrendadora,
 15. Acreditació del pagament de les últimes tres mensualitats de lloguer, excepte que el contracte tingués una vigència de menor termini. En aquest cas acreditarà el pagament des de l’inici del contracte.
 16. Document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades bancàries del sol·licitant. Es podrà acordar que el pagament de l’ajut es realitzi directament a l’arrendador per compte de l’arrendatari. Si fos el cas, document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades bancàries del arrendador
 17. Declaració responsable en la que es faci constar que no disposar de béns immobles –diferents a l'habitatge habitual— en qualitat de propietari, posseïdor o usufructuari (segons model sol·licitud).
 18. Declaració responsable on consti que la persona arrendatària (o qualsevol de les que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat) no tinguin parentesc en primer o segon grau de consanguinitat o de afinitat amb la persona que tingui la condició d’arrendador de l’habitatge (segons model sol·licitud).
 19. Declaració responsable de no ser soci/a o partícep de la persona física o jurídica que actua como a arrendadora (segons model sol·licitud).
 20. Declaració responsable del sol·licitant de no incórrer en cap de las circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions (segons model sol·licitud).
 21. Declaració responsable on consti les subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions en el mateix concepte o documentació que acrediti la recepció d’aquests ajuts (segons model sol·licitud).

Es poden consultar les bases complertes de l'ajut al següent enllaç i la regidoria de Benestar Social habilita el correu ssocials@cubelles.cat per tal de poder fer les consultes necessàries per tal de tramitar l'ajut. La sol·licitud s'ha de presentar pel registre d'entrada telemàtic, mitjançant un certificat digital. En cas de no disposar-ne de cap, podeu informar-vos de com sol·licitar l'IdCAT mòbil a l'OPIC. o trucant al 638 51 84 66 de 9 a 13h.

 


 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles