Irregularitats en el preu de la piscina municipal aquest estiu

30 d'agost de 2017


Intercanvi de comunicats entre Guanyem Cubelles i el govern local. D'una banda, l'Ajuntament assegura que té en marxa un expedient sancionador i de l'altra, Guanyem ha portat el cas a l'Oficina Antifrau.

 

 

Entrevista a Daniel Pèrez, regidor de Guanyem Cubelles

 

Entrevista a José Manuel Ardila, alcalde accidental

 

COMUNICAT DE GUANYEM CUBELLES:

 

FRAU A LA PISCINA MUNICIPAL DE CUBELLES

 
Guanyem Cubelles vol posar en coneixement de la ciutadania i dels mitjans de comunicació, el frau que estan patint els usuaris i usuàries de la piscina municipal de Cubelles.
 
Arrel de diverses queixes de veïns i veïnes de la nostra vila, em estat investigant i estudiant tota la documentació referent a la concessió d´aquest servei públic, i ens hem quedat perplexes al veure que hi ha una clara irresponsabilitat i negligència per part dels responsables de l´Ajuntament de Cubelles.
 
Segons documentació registrada a l´Ajuntament de Cubelles, el concessionari de la piscina municipal va demanar a l´Ajuntament l´octubre de l´any passat, una revisió dels preus de la piscina municipal, ja que els preus no havien variat des de 2008. Segons el contracte, la revisió de preus l´ha de demanar el concessionari abans del 28 de febrer de l´any en curs, es ha dir, el concessionari ho va demanar amb la suficient antelació. Aquesta petició va ser resposta negativament vuit mesos desprès, una vegada ja havia passat el plaç per a poder pujar les taxes de la piscina, alhora que ja havia començat la temporada d´obertura d´aquest servei al Juny. Tot i la negativa, el concessionari de forma irregular ja havia pujat els preus.
 
El Plec de Clàusules d´explotació (un document que forma part del contracte amb l´empresa concessionària) és molt clar i concís al respecte, diu literalment el punt 1 de la clàusula 8a:     
L´Ajuntament aprovarà, mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal, les tarifes màximes que el concessionari podrà percebre del públic pels serveis de piscina .
 
Aquestes condicions en l´actualitat no s´estan complintels preus que ens estan cobrant per entrar a la piscina, no són els que marca l´ordenança municipal.
En aquest moments hi ha unes diferencies en els preus respecte a l´Ordenança Municipal bastant considerables, de mitjana les persones empadronades estan pagant un 18% més, i les no empadronades un 10% més.
 
L´Ajuntament de Cubelles té el dret i l´obligació de fiscalitzar econòmicament aquest servei públic, és a dir que aquest frau s´està fent amb consentiment actiu o passiu dels nostre ajuntament. Hi ha una serie d´ irregularitats que afecten directament als usuaris i usuàries de la Piscina Municipal, i els responsables municipals actuen amb passivitat, irresponsabilitat i ineficiència, permetent aquest frau, que avui en dia encara s´està donant a la piscina municipal.

Per aquest motius greus, molt greus, davant la inoperància i incompetència dels nostres governants, incapaços de defensar els drets de la ciutadania; Guanyem Cubelles ha posat en coneixement de l´oficina Anti-Frau aquests fets, per a que actuï contra els responsables d´aquest cúmul d´irregularitats.

 

 

COMUNICAT DEL GOVERN MUNICIPAL:

 

El Govern municipal nega haver actuat amb irresponsabilitat i negligència en l’incompliment contractual de la piscina municipal

30 D'AGOST DE 2017

 

Des del 17 de juliol es va iniciar el procediment administratiu corresponent per determinar les possibles sancions a l’incompliment contractual 

 

Davant el comunicat emès pel grup municipal de Guanyem Cubelles, en què acusa els responsables de l’Ajuntament de Cubelles d’actuar amb “irresponsabilitat i negligència” en el seguiment del contracte de l’empresa concessionària de la piscina municipal, el Govern exposa els següents fets:

En data 17 de juliol, es va fer acta d’inspecció per part de l’inspector de via pública, activitats, obres i serveis viaris en la qual s’evidencia que els concessionaris tenen exposats i, conseqüentment, estan cobrant unes taxes (preus) superiors als previstos a l’ordenança fiscal número 16, que regula la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals i altres anàlegs.

El 28 de juliol, mitjançant decret d’Alcaldia, es requereix a l’empresa concessionària del servei públic de piscina i bar-restaurant que de forma immediata adaptin les taxes (preus) als que estableix l’ordenança fiscal número 16 vigent.

Els concessionaris, un cop llegida la notificació del decret, rebutgen la seva recepció, si bé es donen per assabentats del seu contingut. Tenint per refusada la notificació, se segueix la tramitació administrativa corresponent.

El 30 de juliol, la Policia Local fa una inspecció (acta núm. 1719/2017) en la qual es posa en evidència que no s’han adaptat els preus tal com se’ls hi requeria en el decret d’alcaldia del 28 de juliol.

En una segona inspecció policial (1797/2017) de data 11 d’agost es torna a evidenciar que no han complert amb allò que estableix el decret i, per tant, es procedeix a incoar expedient sancionador en data 17 d’agost per incompliment de les condicions de la concessió, atorgant-li com marca la legislació vigent un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions. Aquest termini finalitza el pròxim 4 de setembre, sense que consti que la concessionària hagi presentat cap al·legació.

Davant d’aquests fets, el Govern municipal manifesta:

És fals que el Govern municipal hagi actuat amb “inoperància i incompetència”, tal com afirma Guanyem Cubelles en el seu escrit. Un cop assabentats de l’incompliment contractual, hem activat els procediments administratius establerts per tal d’exigir a l’empresa concessionària el compliment del contracte.

L’empresa concessionària del servei efectivament va sol·licitar una revisió de la taxa (preus) d’entrada a la piscina, però no va aportar el corresponent estudi econòmic justificatiu, document necessari perquè l’Ajuntament pugui procedir a la modificació de l’ordenança. En conseqüència, no es va modificar i la concessionària hauria d’haver aplicat els preus que figuren a l’ordenança vigent.

L’Ajuntament de Cubelles està actuant en la tramitació del procediment administratiu i adoptarà les mesures legals que corresponguin.


 • 42 aniversari
 • L'informatiu
 • RÀDIO A LA CARTA
 • ESPECIAL BIBLIOTECA
 • Butlletins correu
 • canal you tube
 • història eleccions 1970-2019
 • des de 1981
 • col·labora
 • paulina 100 anys
 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Radio Cubelles
 • Carrer Colom, 7
 • 08880 Cubelles